Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 51 tm 100 van 184

      «Vorige 1 2 3 4 Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
51 If you find a link, please contact me at vanderwal@telus.net Roel Fokkes Fokkinga
 
52 Fokkinga

Op stem 11, de plaats ten noordwesten van T. Hoeksma, woonden vroeger Fokkinga's. In 1836 was Cornelis Hylkes Praamstra die met Sytske Roels Fokkinga getrouwd was, de eigenaar. Deze boerde-rij speelde een belangrijke rol in De Afscheiding, want na uittreding van Ds. Van Velzen en anderen uit de Her-vormde kerk hielden de Afge-scheidenen hun diensten in de sch-uur van Cornelis Hyl-kes Praamstra. Dat leverde hem vele boetes op, want het was verboden om godsdien-stige bijeenkomsten te houden van meer dan 20 perso-nen. In de schuur van C.H. Praamstra kwamen soms wel 300 personen. Op 27 december 1835 veroordeelde de rechtbank Ds. Van Velzen tot ? 50,-- boete en Praamstra tot ? 25,-- vanwege "ongeoor-loofde godsdienst-oefenin-gen". De volgen-de weken was het weer raak, op 14 febru-ari moest Praamstra al ? 60,-- boete betalen. Ds. Van Velzen werd beboet met ? 100,-- , diaken Uitter-dijk met ? 40,-- en diaken Storm met ? 10,--. Het kwam zelfs zov-er, dat Cornelis Hylkes Praams-tra in de gevange-nis terecht kwam, omdat hij de opgeleg-de boetes niet meer kon betalen. Het is zelfs wel mogelijk dat hij, als gevolg van deze boetes z'n hele bedrijf moest opgeven, want rond 1840 is deze boerderij afgebroken en niet weer her-bouwd.

Bron: http://home.planet.nl/~famvanderberg/historie.htm 
Sietske Roels Fokkinga
 
53 If you find a link, please contact me at vanderwal@telus.net Sjoukjen Fokkes Fokkinga
 
54 1892 Buitenpost, notaris G. de Jong Posthumus Inv. nr. 024086 repertoire nr. 23 d.d. 26 januari 1892 Verkoop Betreft het erfrecht van haar nalatenschap, koopsom fl. 80 - Sytske Sytzes Fokkinga, in leven gehuwd met wijlen Sytze Jagersma als erflater - Goitzen Jannes Wobbes te Surhuisterveen als verkoper; en anderen - Sytze Jagersma te Buitenpost als koper Sytske Fokkinga
 
55 If you find a link, please contact me at vanderwal@telus.net Sytske Fokkes Fokkinga
 
56 If you find a link, please contact me at vanderwal@telus.net Tettje Fokkes Fokkinga
 
57 Doop Bastiaan niet gevonden, alleen bij andere vaders. Bastiaan Bastiaanse van Gelder
 
58 Doop Cornelis niet in Rotterdam te vinden Cornelis Jansz van Gelder
 
59 Doop Pieter niet in Gemeente Archief Rotterdam te vinden Pieter Cornelisz van Gelder
 
60 Verhuisde op 13 mei 1885 met haar dochter van Nijmegen naar Utrecht. Johanna H?over
 
61 Geboren op Havink in Brammelerbroek. Joanna Havink
 
62 Woonde in 1848 te Den Bosch, in 1849 op de Weversplaats wijk F nr. 273, overleed in het ziekengasthuis. Elisabeth van Heel
 
63 Doopgetuigen: Gerardus Stikken en Christina Wieltjens Gerardus Johannes Heutink
 
64 Naam in doopboek Heepkje, naam in overlijdensakte Hipkee. David Hipke
 
65 Was 2e onecht kind van haar moeder, op dezelfde dag gedoopt met het 3e onechte en 1e overspelige kind Francijntje geb. 2 juli 1764. Johanna Hoendervanger
 
66 Woonde in 1768 te Utrecht a/d Telnigsteeg, was Hervormd. Martijntje Hoendervanger
 
67 In 1836 sergeant bij de artillerie, in 1844 gepensioneerd sergeant, in bevolkingsregister 1860 dagloner, in 1873 zonder beroep. Sebo Hommes
 
68 Eerst wachtmeester bij de artillerie, opperwachtmeester en later kantoorschrijver. Wilhelmus Hommes
 
69 In de huwelijksakte van de zoon is de naam Gijssina Hoonis gespeld. Blijkens een vermelding in deze akte werd zij in het bij dit huwelijk overlegd overlijdensbewijs genoemd: dochter van het Langeler (naar een boerenhofstede onder Hengelo (GLD). Gezina Honis
 
70 Moeder heette bij doop: Anna Ubbink Lijsebeth Huls
 
71 In kraambed overleden. Grietje Jochems
 
72 Tussen 1736 en 1760 3x Leendert de Jong met een Jan als kind. Huwelijk in Ridderkerk/Rijsoord niet gevonden. Jan Leenderts de Jong
 
73 Achternaam wordt ook als Jongste geschreven, later werd de voornaam Baukje geschreven. Boukje Jongste
 
74 Woonde te Grootegast, Doezum en Surhuizum. Jan Ubels Jongste
 
75 Ook Hendrik geschreven. Woonde in 1813 in de Reguliersdwarsstraat 30 Amsterdam. In overlijdensakte is de naam van de moeder niet vermeld. Henricus van de Kamp
 
76 Was in 1813 koetsier, in 1817 werkman, in 1821 koetsier, in 1846 zonder beroep, in 1854 kantoorbediende en in 1864 zaakwaarnemer. Paulus Arnoldus van de Kamp
 
77 Woonde op 20 maart 1813 te Winschoteroosterende. Marieke Klaassens
 
78 Werkte op de Straterij a/d Eibergsestraat. Jan Willem Klein Gebbink
 
79 Woonde a/d Oostenstraat. Bernardus Koenderink
 
80 Koopt als weduwe op 4-5-1712 1 mergen land in Nieuw-Reijerwaard. Bron: ARA Ora Ridderkerk inv. 17 fol.9v Geertje Dammiszdr Kranenburg
 
81 Heeft vijf jaar gediend bij de Infanterie. Age Kuipers
 
82 Woonde in 1817 te Driel, overlijdensakte niet in Driel te vinden. Sophia Lambregts
 
83 Alias Staoters Baron. Jan Hendrik Lammersen
 
84 Had twee broers als getuige bij huwelijk, Hermanus Lensing, geb. 1796 en Hendrikus Lensing geb. 1798, beiden timmerman en wonende te Amersfoort. Joann Hermann Lensing
 
85 Adressen in Groenlo: Leivelderstraat A126 en Potterij 213. Herman Joannes Lichtenberg
 
86 Landbouwer en katoenpuiner (?). Woonde in Groenlo in Barakkenplaats A99. Op 7 november 1877 naar Enschede vertrokken. Overleden in het Gesticht van Eerw. Zusters te Groenlo. Jan Hendrik Lichtenberg
 
87 Moeder heette Enneken Slats. Stijntjen Ligtenberg
 
88 Niet te Jutphaas overleden. Evert Linnenbank
 
89 Persoonskaart niet ontvangen Lucretia Anna Luijerweert
 
90 Neeltje Dircken is op 25-5-1704 getuige bij de doop van Christijntje Gelder, dochter van Claes Jansen Gelder en Maertje Cornelis. Neeltje Dirksz Luijter
 
91 Overleden voor 1837 te Enschede. Joanna M?onnik
 
92 Was eerste vrouw van Johannes Elzendoorn, verdere gegevens niet bekend. Wilhelmina Maarschalkerweert
 
93 Woonde in 1795 te Blankenborg met 6 personen. Woonde te Blankenburg in 1830 in huis nr. 126. Waander Manten
 
94 Woonde in 1748 te Blankenborgh met zijn vrouw en 2 kinderen onder 10 jaar Willem Manten
 
95 In het zicht van de haven overboord gevallen en verdronken Hermanus Meijer
 
96 Woonde op 8 augustus 1818 nog te Groenlo. Overlijden daar niet te vinden. Joanna Mensinck
 
97 Adres : Barakkenplaats A99 Groenlo. In huwelijksakte staat Johannes Wilhelmus Mensink. Doopboek Groenlo : Johannes Wilhelmus , prolis illegimatis cujus mater est Johanna Mensinck. Pater dicitus Johannes Wilhelmus van de Linde. Patrina Angela Nieuwhuis condicta Mensinck. Joannes Wilhelmus Mensinck
 
98 Kocht op 18 november 1786 half huis a/d Molenstraat nr. 60 (1830) voor f 290,- en op 27 november 1806 de andere helft voor f 100.-. Jan Minnegal
 
99 Was bij huwelijk met Wiggertje en bij overlijden weduwnaar. Bepaald bij testament, 1775, dat zoon Theunis de leerlooierij kan erven en dat het zilver, goud en meubelen niet verkocht mogen worden.
Bepaald bij 2e testament op 15 mei 1782 dat alle kinderen, zes, in gelijke delen erven. Bepaald verder dat zijn lijk door de schoenmakersgilde, tegen betaling, ter aarde moet worden besteld. 
Jan Monsieur
 
100 Alias Knipperts Jans, was landbouwer op Knippert, Holthuizen. Joannes Morsinkhof
 

      «Vorige 1 2 3 4 Volgende»